Các Thánh Tông đồ

Thánh Phêrô (Simon)

Thánh Phêrô (Simon) – Anh ông Anrê. Ðược Chúa gọi là “Peter”, nghĩa là “Ðá”. Người sự lòng tin và cậy.

Sự chết: Ðóng thập giá đầu xuống đất (trái ngược Chúa Giêsu) vào năm 66 A.D.

Thánh Anrê

Thánh Anrê – Em ông Phêrô. Người sức mạnh.

Sự chết: Trói đến chết vào năm 74 A.D.

Thánh Giacôbê

Thánh Giacôbê – Con ông Dêbêđê và anh của Gioan. Người sự xét đoán.

Sự chết: chém đầu tại Giêrusalem vào năm 44 A.D.

Thánh Gioan

Thánh Gioan – Em ông Giacôbê và con ông Dêbêđê. Người lòng yêu. Hóa sách Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Sự chết: Bị đày đến Isle of Patmos vào năm 96 A.D.

Thánh Simon

Thánh Simon – Người nhiệt thành. Người sự lòng sốt sắng.
Sự chết: Ðóng thập giá tại Presta vào năm 74 A.D.

Thánh Batôlômêô

Thánh Batôlômêô – Là Natanien, người Cana xứ Galilê, được Philípphê mời đến gặp Giêsu. Người sự tưởng tượng.
Sự chết: Bị đánh, đóng thập giá, và chém đầu theo lịnh của Vua và năm 52 A.D.

Thánh Tôma

Thánh Tôma – Người thông minh. Ðược gọi là “Tôma Hồ Nghi”.
Sự chết: Ðâm bằng thương tại Corehandal, East Indies vào năm 52 A.D.

Thánh Giacôbê

Thánh Giacôbê – Con ông Anphê. Người Giai cấp.
Sự chết: Ném xuống núi nhỏ và đánh cho chết vào năm 60 A.D.

Thánh Philípphê

Thánh Philípphê – Ở Bétsaiđa vùng Galilê. Người quyền lực.
Sự chết: Ðóng thập giá tại Heirapole Phryga vào năm 52 A.D.

Thánh Giuđa(ê)

Thánh Giuđa(ê) – Em ông Giacôbe và con ông Anphê. Người trong sạch.
Sự chết: Bị múi tên bắn vào năm 72 A.D.

Ông Giuđa Ítcariốt

Ông Giuđa Ítcariốt – Con ông Simon Ítcariốt. Người phản bội Chúa. Người sự sống.
Sự chết: Thắt cổ từ tử vào năm 33 A.D., sau khi Chúa Giêsu bị bắt.

Thánh Matthêu

Thánh Matthêu – Người thu thuế. Người ý chí.
Sự chết: Bị ám sát vào năm 60 A.D.