Ký hiệu viết tắt của Thánh Kinh

KÝ HIỆU CÁC SÁCH THÁNH KINH

KINH THÁNH

Ac : Ai-ca 
Kg : Khác-gai 
Am : A-mốt 
Kh : Khải huyền 
Br : Ba-rúc 
Kn : Khôn ngoan 
Cl : Cô-lô-xê 
Lc : Lu-ca 
Cn: Châm ngôn 
Lv :  Lê-vi 
1Cr : 1Cô-rin-tô 
Mc: Mác-cô 
2Cr : 2Cô-rin-tô 
1Mcb : Ma-ca-bê quyển I 
Cv : Công vụ tông đồ 
2Mcb : Ma-ca-bê quyển II 
Dc : Diễm ca 
Mk : Mi-kha 
Dcr : Da-ca-ri-a 
Ml : Ma-la-khi 
Ds : Dân số 
Mt : Mát-thêu 
Dt :  Do-thái 
Nk:  Na-khum 
Đn : Đa-ni-en 
Nkm : Nơ-khe-mi-a 
Đnl:  Đệ- nhị-luật 
Ôv : Ô-va-đi-a (Abđi-a)  
Ed : Ê-dê-ki-en 
Pl : Phi-líp-phê 
Ep : Ê-phê-xô 
Plm : Phi-le-môn 
Er : Ét-ra 
1Pr : 1Phê-rô 
Et : Ét-te 
2Pr :  2Phê-rô 
G : Gióp 
R :Rút 
Ga : Gio-an 
Rm : Rô-ma 
1Ga : 1Gio-an 
1Sb : Sử biên niên quyển I 
2Ga : 2Gio-an 
2Sb : Sử biên niên quyển II 
3Ga:  3Gio-an 
1Sm : Sách Sa-mu-en quyển I 
Gc :Gia-cô-bê 
2Sm : Sách Sa-mu-en quyển II 
Gđ : Giu-đa 
St :Sáng thế 
Gđt :Giu-đi-tha 
Tb : Tô-bi-a 
Ge : Giô-en 
Tl : Thủ lãnh 
Gl : Ga-la 
1Tm : 1Ti-mô-thê 
Gn:  Giô-na 
2Tm :2Ti-mô-thê 
Gr : Giê-rê-mi-a 
Tt : Ti-tô 
Gs : Giô-suê 
Tv : Thánh vịnh  
Gv : Giảng viên 
1Tx 
1Thê-xa-lô-ni-ca 
Hc : Huấn ca 
2Tx :  2Thê-xa-lô-ni-ca 
Hs : Hô-sê 
1V : Sách các Vua quyển I 
Is :I-sai-a 
2V : Sách các Vua quyển II 
Kb : Kha-ba-cúc 
Xh : Xuất hành 
Xp : Xô-phô-ni-a 

 

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AA   Apostolicam actuositatem
Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân của Công đồng Va-ti-ca-nô II

AG  Ad gentes
Sắc lệnh về Hoạt động Truyền Giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II

Ben  De Benedictionibus
Sách các phép

CA  Centesimus annus
Thông điệp Năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

Catech. R  Catechismus Romanus
Sách Giáo Lý Rô-ma của Công đồng Tren-tô 

CCEO  Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium
Bộ Giáo Luật các Giáo Hội Đông Phương

CD  Christus Dominus
Sắc lệnh về Giám mục của Cđ Va-ti-ca-nô II

CDF  Congrégation pour la doctrine de la foi
Thánh bộ Giáo Lý Đức Tin

CID  Codex Iuris Canonici
Bộ Giáo Luật

CL  Christifideles laici
Tông huấn Kitô hữu giáo dân của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

COD   Conciliorum oecumenicorum decreta
Các sắc lệnh Công đồng chung

CT  Catechesi tradendae
Tông huấn giảng dạy Giáo Lý của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

DCG   Directorium Catecheticum Generale
Sách hướng dẫn chung về Giáo Lý

DeV  Dominum et Vivificantem
Thông điệp Người là Chúa và Đấng Ban sự sống của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II.

DH  Dignitatis humanae
Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II

DM  Dives in misericordia
Thông điệp Thiên Chúa Giàu lòng Thương xót của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

DS  Denziger-Schonmetzer,EnchiridionSymbolorum,definitionum et declarationum de rebus fidei et morum
Tuyển tập các Tín Biểu, các Định Tín và tuyên bố về đức tin và luân lý.

DV  Dei Verbum
Hiến chế về Mặc Khải của Công đồng Va-ti-ca-nô II

EN  Evangelii nuntiandi
Tông huấn Loan Báo Tin Mừng của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

FC  Familiaris consortio
Tông huấn về gia đình của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

GE  Gravissimum educationis
Tuyên ngôn về Giáo dục kitô giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II

GS  Gaudium et spes
Hiến chế về Mục Vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II

HV  Humanae Vitae
Thông điệp Sự Sống Con Người của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

IGLH  Introductio generalis LH
Dẫn nhập tổng quát về Các Giờ Kinh Phụng Vụ

IGMR    Institutio generalis MR
Chỉ dẫn Tổng quát về Sách lễ Rô-ma

IM  Inter Mirifica
Sắc lệnh về Truyền thông xã hội của Công đồng Va-ti-ca-nô II

LE  Laborem exercens
Thông điệp về Lao động của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

LG  Lumen gentium
Hiến chế về Hội Thánh của Công đồng Va-ti-ca-nô II

LH  Liturgie des heures
Các giờ kinh Phụng vụ

MC  Marialis cultus
Tông huấn tôn kính Đức Maria của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

MD  Mulieris dignitatem
Tông thư về phẩm giá phụ nữ của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

MF  Misterium Fidei
Thông điệp mầu nhiệm  Đức tin của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

MM  Mater et Magistra
Thông điệp Mẹ và Thầy của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII

MR  Missel Romain Sách lễ Rô-ma

NA  Nostra aetate
Tuyên ngôn về các tôn giáo ngoài KiTô giáo của công đồng Va-ti-ca-nô II

OBA  Ordo baptismi adultorum Nghi thức Rửa tội người lớn

OBP  Ordo baptismi parvulorum Nghi thức Rửa tội trẻ em
OCF  Ordo confirmationis Nghi thức Thêm sức

OcM  Ordo celebrandi Matrimonium
Nghi thức Hôn phối

OCV  Ordo consecrationis virginum
Nghi thức Thánh hiến trinh nữ

OE  Orientalium ecclesiarum
Sắc lệnh về Giáo hội Đông phương của Công đồng Va-ti-ca-nô II

OEx  Ordo exequiarum Nghi thức An táng

Off.lect.  Office des lectures
Giờ kinh sách

OICA  Ordo initiationis christianae adultorum
Nghi thức Gia nhập Hội thánh cho người lớn

OP  Ordo poenitentiae
Nghi thức Giải tội 

OT  Optatam totius
Sắc lệnh về đào tạo Linh mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II

PC  Perfectae caritatis
Sắc lệnh về Canh tân Thích nghi Đời tu của Công đồng Va-ti-ca-nô II

PO  Presbyterorum ordinis
Sắc lệnh về Đời sống Linh Mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II

PP  Populorum Progressio
Thông điệp Phát triển Các dân tộc của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

PT  Pacem in terris
Thông điệp Hòa bình trên trái đất của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII

RH  Redemptor hominis
Thông điệp Đấng Cứu Chuộc con người của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

RM  Redemptoris Mater
Thông điệp Mẹ Đấng cứu chuộc

RP  Reconciliatio et poenitentia
Tông huấn hòa giải và sám hối của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

SC  Sacrosanctum concilium
Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II 

SFP  Credo du peuple de Dieu : profession de foi solennelle
Kinh Tin Kính của Dân Chúa: bản tuyên xưng đức tin trọng thể của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

SRS  Sollicitudo rei socialis
Thông điệp Quan tâm đến Vấn đề Xã hội của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

UR  Unitatis redintegratio
Sắc lệnh về Hiệp nhất của Công đồng Va-ti-ca-nô II.

Share