Phụng Vụ

 1. Năm Phụng Vụ:
  Năm phụng vụ trong Giáo Hội Công Giáo gồm có 52 tuần lễ. Gồm có 4 mùa chính và mùa quanh năm.
 2. Các mùa Phụng Vụ:
  Bốn mùa Phụng Vụ chính là: Mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay và mùa Phục Sinh. Các mùa đều được bắt đầu bằng Chúa Nhật thứ nhất. (Thí dụ: Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng. Chúa nhật thứ nhất lễ Giáng Sinh. Chúa nhật thứ nhất mùa Chay. Chúa nhật thứ nhất lễ Phục Sinh).

   

  Mùa thường niên hay mùa quanh năm gồm có 34 tuần lễ, bắt đàu vào ngày Chúa Nhật gọi là Chúa quanh năm. (Thí dụ: Chúa Nhật 14 quanh năm).
  Năm Phụng Vụ mới mắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng. Kết năm Phụng Vụ bằng Chúa Nhật 34 lễ Chúa Kitô Vua.

 3. Ngày Phụng Vụ:
  Ngày Phụng Vụ trong Giáo Hội bắt đầu từ nửa đêm hôm trước đến nửa đêm hôm sau. Nhưng ngày lễ Chúa Nhật và lễ trọng được bắt đầu từ 4 giờ chiều hôm trước gọi là Lễ Vọng. Lễ Vọng được thay thế cho lễ Chúa Nhật.
Share