Chương:

Sách A-mốt - Chương 01

Chương 1

1 Lời của A-mốt. Ông là một trong những người chăn cừu tại Tơ-cô-a, ông đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời Út-di-gia làm vua nước Giu-đa, và Gia-róp-am - con vua Giô-át - làm vua nước Ít-ra-en, hai năm trước trận động đất.
KHAI ĐỀ

2 Ông nói: Từ Xi-on, ĐỨC CHÚA gầm lên,
và từ Giê-ru-sa-lem, Người lên tiếng;
đồng cỏ của mục tử nhuốm màu tang tóc,
đỉnh núi Các-men nay đã héo tàn.

I. ÁN PHẠT CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG VÀ ÁN PHẠT CHÍNH ÍT-RA-EN

Đa-mát

3 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Đa-mát đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã dùng bừa sắt cày nát Ga-la-át,

4 Ta sẽ phóng hoả vào nhà Kha-da-ên
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài của Ben Ha-đát.

5 Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Đa-mát,
Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Bích-át A-ven
và người cầm phủ việt khỏi Bết E-đen.
Dân A-ram sẽ bị đày đến xứ Kia - ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Ga-da và Phi-li-tinh

6 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Ga-da đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã đưa cả đoàn người đi đày để nộp vào tay Ê-đôm,

7 Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Ga-da,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.

8 Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Át-đốt,
và người cầm phủ việt khỏi Át-cơ-lôn;
Ta sẽ trở tay đánh Éc-rôn,
và tàn quân Phi-li-tinh sẽ bị tiêu diệt
- ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như vậy.

Tia và Phê-ni-xi

9 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Tia đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã nộp cho Ê-đôm cả đoàn người đi đày,
và không nhớ đến lời giao kết với các nước anh em,

10 nên Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Tia,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.

Ê-đôm

11 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Ê-đôm đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì nó đã cầm gươm truy kích anh em,
bóp nghẹt lòng thương xót;
vì nó còn nuôi hoài cơn giận, và giữ mãi mối hận thù,

12 nên Ta sẽ phóng hoả vào Tê-man,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Bót-ra.
Am-mon

13 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Am-mon đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã mổ bụng đàn bà có thai ở Ga-la-át để mở rộng bờ cõi,

14 Ta sẽ phun lửa lên tường thành Ráp-ba,
và lửa sẽ thiêu rụi các đền đài ở đó,
giữa tiếng thét gào của một ngày xung trận,
giữa cơn cuồng phong của một ngày dông tố.

15 Vua của chúng sẽ phải đi đày,
cả vua lẫn quan cùng một lúc - ĐỨC CHÚA phán như vậy.